Privacyverklaring De Vakantiefietser vzw

De Vakantiefietser vzw, met zetel in Broekstraat 66 te 2480 DESSEL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

De Vakantiefietser vzw
Website: http://vakantiefietser.be/
Secretariaat: Stenenkruis 15 te 9032 Wondelgem

De secretaris van De Vakantiefietser vzw, is de ‘Functionaris Gegevensbescherming‘ of Data Protection Officer (DPO) van De Vakantiefietser vzw.
Hij is te bereiken via secretariaat@vakantiefietser.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Vakantiefietser vzw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, AIRTNT, deelname aan een activiteit of cursus, aankopen of andere.

In formulieren is sommige informatie verplicht (aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om jou de gewenste goederen / dienst te kunnen leveren.

Andere informatie – niet aangeduid met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. De Vakantiefietser vzw biedt buiten zijn kernactiviteiten aan leden bijkomende diensten zoals AIRTNT en verwijzingen naar persoonlijke reisblogs. De noodzakelijke gegevens met het oog op een flexibele werking van deze diensten zijn niet verplicht maar voor een correcte werking van deze service wel wenselijk. Deze privacyverklaring is ook van toepassing op de gegevens welke u aanlevert voor de goede werking ervan.
Persoonlijke gegevens die in een of andere vorm aangeleverd worden op de deelrubriek ‘forum’ van hoofdrubriek ‘infotheek’ maken geen deel uit van de Privacyverklaring van De Vakantiefietser vzw en zijn derhalve niet de verantwoordelijkheid van De Vakantiefietser vzw. De Vakantiefietser vzw behoudt echter te allen tijde het recht de nodige acties te ondernemen om de integriteit van de website en, al dan niet op verzoek, de privacy van derden te beschermen.

Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden geen marketingprofielen aangemaakt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@vakantiefietser.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Vakantiefietser vzw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van een betaling voor aangekochte goederen, diensten (via webshop of andere wijze) en deze bij u te kunnen afleveren
 • Het toezenden van het driemaandelijks tijdschrift
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze kerntaken te kunnen uitvoeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

De Vakantiefietser vzw neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Vakantiefietser vzw) tussen zit.

De Vakantiefietser vzw gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress, MS-Office, OpenOffice en MailChimp.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Vakantiefietser vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van één jaar van de hierna opgesomde persoonsgegevens na het verlopen van het lidmaatschap / abonnement, dit om een soepele hernieuwing van het lidmaatschap mogelijk te maken (schrijven van GBA of Gegevensbeschermingsautoriteit, kenmerk SA3/DOS-2019-00950-002-SD van 08/02/2019, kopie verkrijgbaar op aanvraag bij het secretariaat):

 • Geslacht
 • Voornaam
 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Bankrekeningnummer

Delen van persoonsgegevens met derden

De Vakantiefietser vzw verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek). Met bedrijven, zoals uitgever, drukker van het tijdschrift, verzorger van de IT-infrastructuur, enz., die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

De Vakantiefietser vzw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslagen over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens (uw IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden). We analyseren die informatie met Google Analytics (lees het privacy beleid van Google en Google Analytics voor meer info) om onze website te kunnen verbeteren, er wordt echter geen persoonlijke informatie bijgehouden of doorgegeven aan Google en aan andere derden. M.a.w. De Vakantiefietser vzw gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies op hun website die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Facebook, Twitter, Instagram en andere sociale media

Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op uw computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met uw persoonsgegevens doen.

Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met uw informatie omspringen nadat u iets hebt gedeeld dat op onze website staat

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze vereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar secretariaat@vakantiefietser.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), IK-nummer en rijksregisternummer (RRN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De Vakantiefietser vzw zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

De Vakantiefietser vzw wenst u er tevens op te wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. Indien uw klacht betrekking heeft op de uitoefening van uw rechten (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/privacy/wat-zijn-mijn-rechten), vragen wij u eerst uw rechten uit te oefenen voordat u een klacht indient. Indien uw klacht over een andere kwestie gaat (bijv: u vindt dat uw gegevens zonder uw toestemming worden verwerkt), dan kan het nuttig zijn eerst met de Functionaris Gegevensbescherming van De Vakantiefietser vzw contact te zoeken, alvorens een klacht in te dienen. U kan hem bereiken via mail: secretariaat@vakantiefietser.be

Indien u toch een klacht heeft en geen gehoor vindt bij De Vakantiefietser vzw kunt u zich wenden tot: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Vakantiefietser vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De computers en internetverbindingen waarop uw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed als mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik.

Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

Iedereen die namens De Vakantiefietser vzw uw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie.

Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Alle medewerkers van De Vakantiefietser vzw zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretariaat@vakantiefietser.be